Interne og eksterne mål i bærekraftarbeidet

Kompetanse og kultur

 • Øke ansattes kunnskap og sikre at ansatte har innsikt nok til å kunne rådgive kunder til å ta miljøbevisste valg og velge energieffektive løsninger.
 • Fokus på å få flere kvinner i faget. Helgevold skal etterstrebe å øke kvinneandelen.
 • Satser på lærlinger.
 • Få innsikt i hvordan bedriften oppleves og fremstår utad med hensyn til miljøfokus og mangfold.
 • Aktsomhetsvurderinger.


Energiomstilling og elektrifisering

 • Kartlegge energiforbruket i egen bedrift og gjennomføre reduserende tiltak i områdene med høyest utslipp. Dette gjøres regelmessig via Miljøfyrtårn rapportering.
 • Investere i teknologi og fasiliteter som bedrer klimaregnskapet vårt. (Øke andel el-biler i bilbanken, legge til rette for elbillading muligheter på jobb mv.)
 • Tilby leveranser av tjenester og produkter til markedet for lokal strømproduksjon. Herunder, å kunne gi råd om og installere solenergi samt tilstøtende lagringsteknologi og infrastruktur.
 • Levere energieffektivisering og energismarte produkter til bygg- og anleggsbransjen innen SD styring.
 • Opparbeide kunnskap og referansebase til å være en energirådgiver for kunden. Kunder etterspør en offensiv elektrobransje som proaktiv rådgiver og foreslår nye teknologiske og energieffektive løsninger.

Sirkularitet og gjenbruk

 • Rutiner for avfallshåndtering og sortering på alle våre lokasjoner.  Vi skal ha en samlet sorteringsgrad på 95%.
 • Kabelkapp i brukbare lengder setter i system for gjenbruk i stedet for kast, brukes før man tar av ny dersom mulig. (Liste på lager med lengde).
 • Benytte produkter med høy kvalitet og lang levetid. Produkter med mange avvik vurderes byttes til alternativt produkt.
 • Miljøfyrtårnsertifisert – sertifikat stiller krav til kontinuerlig miljøarbeid.


Samarbeid

 • Styrke elektrobransjens samarbeid med andre bransjeorganisasjoner med mål om å øke kvinneandel og mangfold i utdanningsløpet. Delta på arbeidsmarkedstiltak når vi har kapasitet.
 • Styrke eget bærkraftsarbeid gjennom erfaringsutveksling og samarbeid med konkurrenter og bransjeforeninger.
 • Aktiv bidragsyter i lokalsamfunn der vi har tilstedeværelse sponsormidler og skaper lokale arbeidsplasser.