Generelle leveringsbetingelser for næringskunder

 1. Innledning
  Disse generelle leveringsbetingelsene («Leveringsbetingelsene») gjelder for elektrikerarbeid og elektrisk materiell levert av Helgevold Elektro AS («Installatøren»).

  Avtale inngås ved at kunden aksepterer Installatørens tilbud innen utløpet av tilbudsfristen. Dersom ikke annen frist er angitt i tilbudet, er fristen 30 dager. Avtaleforholdet reguleres av følgende dokumenter:
  a) Leveringsbetingelsene
  b) Tilbudet
  c) Eventuelle endringsavtaler

  Ved innbyrdes motstrid skal avtaledokumentene gjelde i den rekkefølgen de fremgår ovenfor, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom bemyndigede representanter for partene.

  Kundens innkjøpsbetingelser e.l. er ikke en del av partenes avtale med mindre dette er uttrykkelig skriftlig akseptert av Installatøren. I så fall skal kundens innkjøpsbetingelser e.l. rangere til sist i rekkefølgen angitt over.

 2. Levering
  Installatøren skal yte fagmessig innsats for å levere de varer og tjenester som fremgår av tilbudet. Installatøren skal påse at tjenestene blir utført av faglig kvalifisert personell og i henhold til gjeldende sikkerhets-bestemmelser, offentlige regler og forskrifter for det arbeid som utføres.

  Levering skal skje til avtalt tid. Kunden skal gi Installatøren nødvendig tilgang til anlegg og lokaler, og for øvrig legge til rette for at levering kan gjennomføres som forutsatt. Verktøy som er nødvendig av hensyn til Installatørens utførelse skal holdes og betales av Installatøren, hvis ikke annet er avtalt. Leieverktøy, stillaser etc. holdes og betales av kunden, hvis ikke annet er avtalt.

  Dersom det er avtalt at el-anlegg eller utstyr skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Partene skal utarbeide en skriftlig protokoll fra prøvingen, hvor kunden bekrefter aksept av leveransen. Dersom kunden tar el-anlegget eller utstyret i bruk før prøving er foretatt som nevnt ovenfor, anses kunden å ha akseptert leveransen og Installatørens plikt til å foreta prøving bortfaller. Partene kan avtale at overtakelse skal finne sted selv om noe arbeid gjenstår.

  Dersom det ikke er avtalt at el-anlegg eller utstyr skal prøves før overtakelse, anses levering skjedd når Installatøren har ferdigstilt leveransen og gitt kunden melding om at el-anlegget eller utstyret kan tas i bruk.

  Kunden gjøres særlig oppmerksom at maskiner og utstyr hos kunden (også maskiner og utstyr Installatøren ikke har gjort arbeider på) kan trenge sjekk eller prøvekjøring etter Installatørens arbeid (for eksempel kan dreieretning på maskiner ha blitt byttet). Det er kundens ansvar å vurdere og gjennomføre sjekk eller prøvekjøring på maskiner og utstyr.

  Ved levering vil Installatøren også gi kunden tilgang til eventuell samsvarserklæring og annen relevant dokumentasjon. Dokumentasjon gjøres tilgjengelig på en av følgende måter (etter Installatørens valg):

  Alt 1. tilsendt i papirform med sluttfaktura.
  Alt 2. lagres i Boligmappa.no på nettet (foretrukket).
  Alt 3. oversendes elektronisk til byggherre.

 3. Endringer og tilleggsarbeider
  Kunden kan be om endringer eller tilleggsarbeider ved å sende en skriftlig henvendelse til Installatøren.

  Dette innebærer ikke at kunden har avbestillingsrett etter inngått avtale.

  Installatøren skal gi kunden skriftlig tilbakemelding på om endringene eller tilleggsarbeidene kan utføres, og hvilke konsekvenser disse vil få for pris, leveringstid og eventuelle andre forhold.

  Installatøren har rett og plikt til å foreta slike endringer og tilleggsarbeider som er nødvendige som følge av endringer i lov, forskrift, bindende retningslinjer eller bransjestandarder. Installatøren skal skriftlig varsle kunden om slike endringer og tilleggsarbeider, og hvilke konsekvenser disse vil få for pris, leveringstid og eventuelle andre forhold.

  Hvis kunden ikke skriftlig protesterer på Installatørens vilkår for endringene eller tilleggsarbeidene innen fem virkedager eller annen tidsfrist som måtte være avtalt, anses Installatørens vilkår for endringene eller tilleggsarbeidene som godtatt.

 4. Vederlag
  Kunden skal betale slikt vederlag som fremgår av tilbudet. Dersom vederlaget ikke er særskilt angitt i tilbudet skal tjenester faktureres etter medgått tid i henhold til Installatørens gjeldende satser, og materiell faktureres etter gjeldende priser på leveringstidspunktet.

  Gebyrer som påløper (miljøgebyr, fraktsonetillegg, frakt og spesialfrakt) belastes kunde og spesifiseres på faktura.

 5. Betalingsbetingelser
  Installatøren skal fakturere kunden månedlig, eller ved arbeidets ferdigstillelse hvis dette er tidligere. Betalings-fristen er 15 kalenderdager med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven fra forfallsdato til betaling skjer. Installatøren har rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret.

 6. Arbeidstid, timesatser, materiell
  Dersom ikke annet er avtalt gjelder følgende:

  Timesats elektriker normal arbeidstid – kl. 07.00 – 15.30
  50 % overtid hverdager – kl. 15.30 – 21.00
  100 % overtid hverdager – kl. 21.00 – 07.00 samt lørdag, søndag og helligdager
  Vaktutrykning – fast pris for inntil 2 timer
  Vaktutrykning – timer utover inkluderte 2 timer faktureres som 100% overtid
  Transport – belastes etter kjørte kilometer med sats.

  Alle priser er normalpriser eks mva. og gjelder hvis der ikke er avtalt andre timesatser/priser.

 7. Salgspant
  Installatøren har salgspant i levert materiell inntil hele vederlaget er betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av panteloven. Så lenge materiellet er beheftet med salgspant kan ikke materiellet avhendes eller pantsettes, eller sammenføyes med en fast eiendom eller en annen hovedting.

 8. Forsinkelser
  Ved vesentlige forsinkelser fra Installatørens side skal kunden gi Installatøren en rimelig tilleggsfrist for levering. Dersom Installatøren ikke overholder tilleggsfristen har kunden rett til å heve avtalen med virkning fra hevingsdatoen (ikke med tilbakevirkende kraft). Det skal derfor ikke være noen restitusjon mellom partene av leveranser eller betalinger som er gjort før hevingstidspunktet som en effekt av hevingen.

  Dersom det oppstår forsinkelser som skyldes forhold på kundens side, for eksempel fordi kunden ikke gir Installatøren nødvendig tilgang til anlegg og lokaler eller for øvrig unnlater å tilrettelegge for at levering kan gjennomføres som forutsatt, kan Installatøren utsette levering til nærmeste tidspunkt eller periode hvor Installatøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. Kunden skal erstatte Installatørens tapte tid ved forsinkelser som skyldes forhold på kundens side. Ved vesentlige forsinkelser som skyldes forhold på kundens side har Installatøren rett til å heve avtalen.

  Punkt 8 regulerer uttømmende kundens beføyelser ved forsinkelse. Det innebærer bl.a. at kunden ikke kan kreve erstatning med mindre forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Installatøren av et slikt omfang at Installatøren ikke kan fraskrive seg sitt ansvar etter gjeldende rett.

 9. Mangler
  Det foreligger kun mangel ved leveransen dersom leveransen ikke er i tråd med punkt 2 første avsnitt og dette skyldes feil eller forsømmelser hos Installatøren.

  Dersom kunden mener det foreligger en mangel ved leveransen må kunden reklamere senest 10 dager etter at mangelen ble oppdaget etter burde blitt oppdaget, og senest innen to år fra levering fant sted. Etter utløpet av disse fristene bortfaller kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende overfor Installatøren.

  Dersom det foreligger en mangel og det reklameres i tide, har Installatøren rett til å omlevere materiell eller utbedre en eventuell mangel. Dersom Installatøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid kan kunden gi Installatøren en rimelig tilleggsfrist. Dersom Installatøren ikke overholder tilleggsfristen kan kunden, med de begrensninger som følger av punkt 9, utbedre mangelen for Installatørens regning. Ved vesentlige mangler som ikke utbedres innen tilleggsfristen kan kunden heve avtalen med virkning fra hevingsdatoen (ikke med tilbakevirkende kraft). Det skal derfor ikke være noen restitusjon mellom partene av leveranser eller betalinger som er gjort før hevingstidspunktet som en effekt av hevingen.

  Installatøren er ikke ansvarlig for feil som skyldes kunden eller forhold på kundens side, unormal eller uriktig bruk, at Installatørens instruksjoner ikke har vært fulgt, normal slitasje, eller skade som ikke er forårsaket av Installatøren.

  Punkt 9 regulerer uttømmende kundens beføyelser ved mangel. Det innebærer bl.a. at kunden ikke kan kreve erstatning med mindre mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Installatøren av et slikt omfang at Installatøren ikke kan fraskrive seg sitt ansvar etter gjeldende rett.

 10. Ansvarsbegrensninger
  Ingen av partene er ansvarlig for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap som følge av skade på annet enn Installatørens leveranse, tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller indirekte tap. Prinsippet i kjøpsloven § 67 tredje ledd skal ikke gjelde.

  Installatørens ansvar under avtalen er begrenset til det laveste av i. betalt eller betalbart vederlag for den delen av Installatørens leveranse kravet springer ut fra, og ii. betalt eller betalbart vederlag under avtalen siste 12 måneder før hendelsen som gjorde at kravet oppstod. iii. betalt eller betalbart vederlag for det oppdraget hvor leveransen kravet springer ut fra skjedde.

  Ovenstående gjelder for ethvert krav, og uavhengig av grunnlaget for den annen parts krav.

 11. Kommunikasjon
  Kommunikasjon under avtalen skal skje til de kontaktpersoner som hver av partene skriftlig har oppgitt. Ved endringer i kontaktpersoner, telefon, organisasjon eller andre forhold som har betydning for samarbeidet, plikter partene å underrette den annen part skriftlig.

 12. Endringsavtaler
  Endringer og tillegg til avtalen skal nedfelles i en skriftlig endringsavtale som signeres av begge parter.

 13. Konfidensialitet
  I forbindelse med gjennomføring av avtalen kan partene få tilgang til informasjon av konfidensiell karakter om den annen part. Hver av partene skal holde slik informasjon konfidensiell, og skal ikke benytte informasjonen til andre formål enn å oppfylle avtalen. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

 14. Fritakelsesgrunner (Force Majeure og Covid-19)
  Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende å oppfylle avtalen, skal partenes forpliktelser under avtalen suspenderes så lenge situasjonen varer. Den part som blir hindret av force majeure skal uten ugrunnet opphold varsle den annen part. Dersom force majeure-situasjonen varer i mer enn seks måneder kan hver av partene heve avtalen med umiddelbar virkning.

  Covid-19 og dets potensielle utvikling vil kunne påvirke Installatørens oppfyllelse av avtalen. Dersom Installatørens oppfyllelse blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende som følge av Covid-19, skal avsnittet ovenfor gjelde tilsvarende. Dette forbeholdet gjelder alle direkte og indirekte konsekvenser av Covid-19, herunder prisøkninger, forsinkelser hos underleverandører eller påvirkning i arbeidsstyrken, f.eks. som følge av karantener, reisebegrensninger, sykemeldinger eller lignende.

 15. Endringer
  Installatøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst. Versjonen som gjelder på tidspunktet for en ordre, anses som den gyldige versjonen for ordren. Ved langsiktige kontraktsforhold vil eventuelle forslag til endring av disse vilkårene sendes til kunden skriftlig senest en måned før den foreslåtte datoen for ikrafttredelse. Kunden anses å ha gitt sitt samtykke til endingene dersom kunden ikke har avvist endringene innen den planlagte datoen for ikrafttredelse. De endrende vilkårene vil deretter gjelde for alle videre transaksjoner mellom partene.
 16. Tvister
  Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet kan bringes inn for de alminnelige domstoler ved Installatørens verneting.
  Spørsmål?
  Alle henvendelser knyttet våre leveringsbetingelser kan rettes til: kontakt@helgevold.com